GRANTY NA EUROGRANTY

GRANTY NA EUROGRANTY

Firma 13 VIP Piotr Zubrycki realizuje projekt „Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach EIC Accelerator z programu Horyzont Europa” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 2.3.6. Granty na Eurogranty.
Nr Umowy o dofinansowanie nr POIR.02.03.06-20-0002/22-00 z dnia 15.07.2022r.

Cel Projektu oraz planowane efekty :


Celem projektu jest przeprowadzenie pełnego procesu przygotowawczego do złożenia wniosku grantowego w konkursie EIC Accelerator, finansowanego w ramach programu Horyzont Europa”.

W ramach działań związanych z przygotowaniem projektu o Eurogrant planowane jest nabycie kompleksowej usługi doradczej obejmującej pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz niezbędnych materiałów dodatkowych tj. film, prezentacje, załączniki dla wszystkich etapów konkursu.

Wykorzystanie Eurograntu pozwoli firmie 13 VIP Piotr Zubrycki uzyskać patent nad innowacyjną, ekologiczną i niskoemisyjną technologią nanoszenia powłok lakierniczych. Pozwoli to z kolei uruchomić produkcję na dużą skalę międzynarodową, a tym samym podniesie poziom konkurencyjności firmy i jej zyski.

Wartość dofinansowania:

Wydatki ogółem: 64 000, 00 zł
Wydatki kwalifikowane: 64 000, 00 zł
Całkowita wartość dofinansowania: 64 000, 00 zł